میکرومستر مهندسی نرم‌افزار

هدف

هدف از این میکرومستر آموزش و آماده‌سازی دانش‌پذیران برای ورود به بازار کار به عنوان مهندس نرم‌افزار است. محتوای میکرومستر با توجه به نیازهای مطرح شده توسط مهم‌ترین شرکت‌های کشور تهیه شده است.

مخاطبین

  • افرادی که علاقه‌مند به ارتقاء سطح کاری و دانش خود هستند.
  • دانش‌آموزان و دانشجویانی که علاقه‌مند به آمادگی برای ورود به بازار کار در آینده هستند.
  • افرادی که علاقه‌مند به ارتقاء سطح دانشی خود در حوزه مهندسی نرم‌افزار هستند.

فهرست دروس

مدرسین

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

مدرس دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

دروس ارائه‌شده