میکرومستر مهندسی نرم‌افزار

هدف

هدف از این میکرومستر آموزش دانشجوها برای آمادگی برای کار در بازار کار به عنوان مهندس نرم‌افزار است. محتوای میکرومستر با توجه به نیازهای مطرح شده توسط مهم‌ترین شرکت‌های کشور تهیه شده است.

مخاطبین

  • افرادی که علاقه‌مند به ارتقای سطح کاری و دانش خود هستند.
  • دانش‌اموزان و دانشجویانی که علاقه‌مند به آمادگی برای بازار کار در آینده هستند.
  • افرادی که علاقه‌مند به ارتقای سطح دانشی خود در حوزه مهندسی نرم‌افزار هستند.

فهرست دروس

مدرسین

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

دروس ارائه‌شده