مهران ریواده

مدرس دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۷۱۴
mrivadeh@ce.sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۶۸

تحصیلات

  • دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۴۰۲.
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵.

زمینه‌های پژوهشی

  • مهندسی نرم‌افزار
  • سامانه‌های سرویس‌گرا