مرتضی امینی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۶۲۳
amini@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۵۶

تحصیلات

  • دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹.
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۲.
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، ۱۳۸۰.

زمینه‌های پژوهشی

  • امنیت و شبکه
  • امنیت پایگاه داده
  • امنیت اینترنت اشیاء