محمدعلی آبام

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۷۱۶
abam@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۵۳

تحصیلات

  • دکتری علوم کامپیوتر، دانشگاه آیندهوون، هلند، ۱۳۸۸.
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۰.
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۸.

سوابق

  • عضو کمیته‌های ملی و بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر
  • مسئول علمی مسابقات بین‌المللی برنامه‌سازی دانشجویی در غرب آسیا
  • معاون آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

زمینه‌های پژوهشی

  • هندسه‌ی محاسباتی
  • پردازش داده‌های حجیم
  • الگوریتم‌های تقریبی و تصادفی