تقویم آموزشی سال ۱۴۰۳

ترم بهار
مهلت ثبت‌نام زود‌هنگام چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
مهلت ثبت‌نام چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
نظرسنجی شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
کلاس‌های جبرانی شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
آزمون‌های پایانی سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ تا جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱
مهلت ارسال نمره شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
ترم تابستان
مهلت ثبت‌نام زود‌هنگام چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
مهلت ثبت‌نام چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
نظرسنجی شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۵
پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۵
کلاس‌های جبرانی شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۲۲
آزمون‌های پایانی سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ تا جمعه ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
مهلت ارسال نمره شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱