عباس حیدرنوری

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۷۱۶
heydarnoori@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۴۸ ۶۶۵۳

تحصیلات

  • دکتری علوم کامپیوتر، دانشگاه واترلو، کانادا، ۱۳۹۰.
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۰.
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۸.

زمینه‌های پژوهشی

  • مهندسی نرم‌افزار
  • مهندسی نرم افزار هوشمند
  • نگهداری و تکامل نرم افزار