مهدی دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۶۱۵
m.dolatii@ipm.ir تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۵۳

تحصیلات

  • دکتری مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، ۱۴۰۰.
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۴.
  • کارشناسی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.

زمینه‌های پژوهشی

  • ارزیابی سیستم‌های کامپیوتری
  • شبکه‌های نسل جدید
  • شبکه‌‌های نرم‌افزاری و مجازی‌سازی در شبکه
  • مدیریت منابع و سرویس در مراکز داده