محمدامین فضلی

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۸۱۸
fazli@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۷۸۲

تحصیلات

  • دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵.
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۰.
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸.

زمینه‌های پژوهشی

  • تحلیل داده
  • مهندسی نرم‌افزار
  • نظریه بازی‌ها
  • شبکه‌های پیچیده