برگزار کنندگان

در این صفحه، اعضای علمی و اجرایی برگزار کنندگان آموزش‌های تخصصی را مشاهده می‌نمایید. از طریق ایمیل اعلام شده می‌توانید با هر یک از اعضاء تماس بگیرید.

مدیر آموزش‌های تخصصی

عوامل اجرایی

نام سمت
سعید فراتی مسئول پشتیبانی
اعظم جاویدی کارشناس آموزش‌های تخصصی