سرفصل دوره‌ها

شمارهعنوان دورهآخرین ترم ارائه
۲۰۱۰برنامه‌سازی پایتونتابستان ۱۴۰۳
۲۰۱۱ساختارهای گسستهتابستان ۱۴۰۳
۲۰۱۴داده‌ساختارها و الگوریتم‌هاتابستان ۱۴۰۳
۲۰۱۶طراحی الگوریتم‌ها
۲۰۲۰نظریه محاسبات
۳۰۱۰برنامه‌سازی برای تحلیل دادهتابستان ۱۴۰۳
۳۰۱۲ریاضیات هوش مصنوعی و علم دادهتابستان ۱۴۰۳
۳۰۱۴یادگیری ماشینتابستان ۱۴۰۳
۳۰۱۶یادگیری ژرفتابستان ۱۴۰۳
۳۰۱۸پردازش زبان‌های طبیعی
۳۰۲۰بینایی ماشین
۴۰۰۸مهارت‌های پایه در مهندسی کامپیوترتابستان ۱۴۰۳
۴۰۱۰برنامه‌سازی پیشرفتهتابستان ۱۴۰۳
۴۰۱۲آزمون نرم‌افزارتابستان ۱۴۰۳
۴۰۱۶طراحی پایگاه داده‌هاتابستان ۱۴۰۳
۴۰۱۸برنامه‌سازی وبتابستان ۱۴۰۳
۴۰۲۰مهندسی چابک نرم‌افزارتابستان ۱۴۰۳
۴۰۲۲الگوهای طراحی و معماری نرم‌افزارتابستان ۱۴۰۳
۵۰۱۶اصول و تکنیک‌ها در علم دادهتابستان ۱۴۰۳
۵۰۲۰پردازش و تحلیل داده‌های بزرگ
۹۰۲۰آشنایی با مسابقات برنامه‌سازی
۹۰۲۱مسابقات برنامه‌‌سازی پیشرفته
۹۰۹۰خلاقیت الگوریتمی و برنامه‌سازی پایتون