مهدیه سلیمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۸۲۱
soleymani@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۵۴

تحصیلات

  • دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۰.
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۳.
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۱.

زمینه‌های پژوهشی

  • یادگیری ماشین
  • یادگیری عمیق
  • تشخیص الگو
  • سیستم‌های هوشمند
  • بازیابی اطلاعات