امیرمهدی صادق‌زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۸۲۱
sadeghzadeh@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۰

تحصیلات

  • دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۴۰۱.
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵.
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۳.

زمینه‌های پژوهشی

  • امنیت شبکه
  • یادگیری ماشین
  • علم داده