امیر نجفی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۴۰۱
amir.najafi@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۵۹

تحصیلات

  • دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۴۰۰.
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۴.
  • کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۱.

سوابق

  • محقق دانشگاه MIT آمریکا
  • دارنده مدال جهانی المپیاد فیزیک

زمینه‌های پژوهشی

  • نظریه یادگیری ماشین
  • تحلیل داده‌های حجیم
  • پردازش زبان طبیعی
  • آمار و احتمال