مهدی جعفری سیاوشانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۸۲۰
mjafari@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۸۱

تحصیلات

  • دکترای کامپیوتر و علوم ارتباطات، دانشگاه EPFL سویس، ۱۳۹۱.
  • کارشناسی ارشد کامپیوتر و علوم ارتباطات، دانشگاه EPFL سویس، ۱۳۸۵.
  • کارشناسی مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۲.

سوابق

  • معاون دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

زمینه‌های پژوهشی

  • یادگیری ماشین
  • بهینه‌سازی
  • علم داده
  • تئوری اطلاعات
  • شبکه‌های کامپیوتری