مهدی جعفری سیاوشانی

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۸۲۰
mjafari@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۸۱

تحصیلات

  • دکتری علوم کامپیوتر، دانشگاه –، کانادا، ۱۳۹۲.
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۷.
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۲.

زمینه‌های پژوهشی

  • یادگیری ماشین
  • یادگیری عمیق
  • تشخیص الگو
  • سیستم‌های هوشمند
  • بازیابی اطلاعات