محمد ایزدی

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۷۱۹
izadi@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۴۹

تحصیلات

  • دکتری علوم کامپیوتر، دانشگاه لایدن، هلند، ۱۳۹۰
  • دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شریف، ایران، ۱۳۸۷
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۱
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۴

سوابق

  • معاون آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
  • مدیر کل آموزش دانشگاه صنعتی شریف

زمینه‌های پژوهشی

  • سیستم‌های توزیع‌شده و چندعاملی
  • نظریه‌ی بازی‌ها
  • منطق در علوم کامپیوتر
  • درست‌یابی سیستم‌های نرم‌افزاری