محمد قدسی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۷۱۱
ghodsi@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۲۵

تحصیلات

  • دکتری علوم کامپیوتر، دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا، ۱۳۶۸.
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق و علوم کامپیوتر، دانشگاه برکلی، آمریکا، ۱۳۵۸.
  • کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۵.

زمینه‌های پژوهشی

  • هندسه محاسباتی
  • نظریه‌ بازی‌ها
  • پردازش موازی