محمدرضا بهرامی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۷۱۴
mr.bahrami@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۶۸

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶.
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۴.

زمینه‌های پژوهشی

  • هندسه محاسباتی
  • الگوریتم داده‌های حجیم
  • الگوریتم‌های موازی انبوه
  • الگوریتم‌های زیرخطی