ریاضیات هوش مصنوعی و علم داده

Mathematics for AI & Data Science

شماره درس: ۳۰۱۲ تعداد واحد: ۳
نوع درس: نظری پیش‌نیاز: –

اهداف درس

با توجه به وابستگی دروس یادگیری ماشین و یادگیری ژرف به مفاهیم آمار و احتمال، جبرخطی، حساب دیفرانسیل چند متغیره، و بهینه‌سازی، در این درس، هدف آشنایی با چنین مفاهیمی از نگاه نظری و کاربردی است.

ریز مواد

 1. جبرخطی (۴ جلسه)
  • فضای برداری و استقلال خطی
  • پایه و رتبه
  • نگاشت خطی و ماتریس
  • حل دستگاه معادلات خطی، رگرسیون خطی
  • ضرب داخلی و نرم
  • تصویر(projection) متعامد
  • تجزیه Singular Value
  • تجزیه بردار و مقدار ویژه یک ماتریس
 2. حساب دیفرانسیل (۴ جلسه)
  • توابع چند متغیره
  • مشتقات جزئی و گرادیان
  • قانون زنجیره‌ای مشتق
  • مشتق‌گیری خودکار
  • مشتقات توابع برداری
  • بسط تیلور توابع چند متغیره
 3. آمار و احتمال (۶ جلسه)
  • مفهوم احتمال
  • متغیر تصادفی
  • قانون جمع احتمال و قانون کل احتمال (Law of Total Probability)
  • قانون Bayes
  • مفهوم توزیع احتمال و انواع آن (تابع جرم و تابع چگالی احتمال)
  • استقلال متغیرهای تصادفی
  • چند توزیع نمونه (categorical و گوسی)
  • تابع توزیع توام چند متغیر تصادفی
  • ممان‌های یک و چند متغیر تصادفی (میانگین، واریانس، کوواریانس، ضریب همبستگی)
  • توزیع گوسی چند متغیره
  • قانون حد مرکزی و اعداد بزرگ
  • نظریه تخمین (بیشینه درست‌نمایی و Bayes)
 4. بهینه‌سازی (۴ جلسه)
  • بهینه‌سازی عددی به کمک گرادیان (کاهش گرادیان)
  • بهینه‌سازی مقید، ضرایب لاگرانژ و دوگان
  • بهینه‌سازی محدب

ارزیابی

 • تمرین‌ها: ۲۰ درصد
 • آزمونک‌ها: ۲۰ درصد
 • آزمون نهایی: ۶۰ درصد

مراجع

 1. M. P. Deisenroth, A. A. Faisal, C. Soon Ong, Mathematics for Machine Learning. Cambridge University Press, 2020