برنامه‌سازی برای تحلیل داده

شماره درس: ۳۰۱۰ تعداد واحد: ۳
نوع درس: نظری پیش‌نیاز: برنامه‌سازی پایتون

اهداف درس

در این درس هدف تسلط بر برنامه‌نویسی پایتون و استفاده از زبان پایتون برای ذخیره، تحلیل و مصورسازی داده است.

ریز مواد

 1. مرور برنامه‌سازی به زبان پایتون (۲ جلسه)
  • کار با پایتون در محیط‌های تعاملی IPython و Jupyter
  • برنامه‌سازی پیمانه‌ای و استفاده از کتابخانه‌ها
  • تولید اعداد تصادفی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو
 2. ذخیره‌سازی و کار با داده (۵ جلسه)
  • ساختارهای ذخیره‌سازی داده
  • سازماندهی داده با استفاده از dataframes
  • پایگاه‌های داده رابطه‌ای و غیررابطه‌ای و انبار داده
  • دستکاری (manipulation) داده با Pandas
 3. آماده‌سازی داده (۲ جلسه)
  • قالب‌دهی (formatting)، نرمال‌سازی و سطل‌بندی (binning) داده
  • پر کردن داده‌های گم (missing)
 4. تحلیل داده (۵ جلسه)
  • درک توزیع داده
  • ایجاد خط‌لوله (pipeline) داده
  • اعمال تکنیک‌های تحلیل روی مجموعه داده‌های واقعی با کتابخانه‌‌های Numpy و Scipy
 5. مصورسازی داده و ترسیم نمودار (۵ جلسه)
  • تحلیل داده اکتشافی (exploratory)
  • ترسیم نمودار در پایتون با کتابخانه‌های Matplotlib و Seaborn و plotly
  • انواع تکنیک‌های مصورسازی داده
  • نکات مهم مرتبط با مصورسازی داده

ارزیابی

 • تمرین‌ها: ۲۰ درصد
 • آزمونک‌ها: ۲۰ درصد
 • آزمون ‌نهایی: ۶۰ درصد

مراجع

 1. Wes McKinney, Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas. NumPy, and Jupyter, 3rd edition, 2022.