تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲

ترم تابستان
مهلت ثبت‌نام زود‌هنگام پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
مهلت ثبت‌نام چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
نظرسنجی شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ تا سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
پایان کلاس‌ها سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
کلاس‌های جبرانی شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ تا سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
آزمون‌های پایانی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ و پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
مهلت ارسال نمره شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
ترم پاییز
مهلت ثبت‌نام زود‌هنگام چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
مهلت ثبت‌نام چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
نظرسنجی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳
پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳
کلاس‌های جبرانی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
آزمون‌های پایانی سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
مهلت ارسال نمره شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ترم زمستان
مهلت ثبت‌نام زود‌هنگام شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
مهلت ثبت‌نام چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
نظرسنجی شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
کلاس‌های جبرانی شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
آزمون‌های پایانی شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ تا چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
مهلت ارسال نمره شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸